Jesteś tutaj: Start / O nas / Statut

Statut

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/121/08
Rady Gminy Subkowy
z dnia 26 czerwca 2008 r.
 
Statut Domu Kultury w Subkowach
 
Rozdział I
Postanowienia wstępne
 
§ 1
1.Dom Kultury w Subkowach zwany dalej „Domem Kultury” jest samorządową instytucją kultury.
2.Terenem działania Domu Kultury jest Gmina Subkowy.
3.Siedzibą Domu Kultury jest budynek w miejscowości Subkowy przy ul. Wybickiego 22 a.
 
Rozdział II
Zakres działania
 
§ 2
Dom Kultury prowadzi działalność w szczególności w następujących formach organizacyjnych:
1)Domu Kultury w Subkowach,
2)świetlic wiejskich,
3)ognisk artystycznych: plastycznym, muzycznym, teatralnym, filmowym, karaoke, gier planszowych,rękodzieła artystycznego.
 
§ 3
Przedmiotowy zakres działania Domu Kultury obejmuje w szczególności:
1)tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez:
a)organizowanie spotkań autorskich, wystaw, występów, wernisaży, festiwali, koncertów, plenerów,
konkursów, przeglądów i klubów dyskusyjnych z udziałem artystów, krytyków sztuki i naukowców,
b)tworzenie kół artystycznych, zespołów artystycznych, towarzystw ochrony zabytków kultury i klubów seniora,
c) organizowanie imprez kulturalnych, tj. festynów, jarmarków i spektakli masowych,
d) organizowanie uroczystości rocznicowych, świąt państwowych i samorządowych,
e) promowanie lokalnej amatorskiej twórczości artystycznej,
f)promowanie kultury regionalnej, w tym folkloru i rękodzieła,
g) propagowanie wiedzy o sztuce,
h) zaspokajanie innych potrzeb kulturalnych,
 
2) współpracę z:
a) agencjami artystycznymi,
b) instytucjami kultury województwa pomorskiego,
c) zagranicznymi instytucjami kultury,
d) stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz kultury,
e) grupami nieformalnymi działającymi na rzecz społeczności lokalnej w zakresie kultury;
f) szkołami i innymi instytucjami kultury działającymi na terenie gminy,
g) jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami pomocniczymi gminy.
 
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze. Sposób ich powoływania
 
§ 4
1.Działalnością Domu Kultury kieruje dyrektor.
2.Kandydat na stanowisko dyrektora może być wyłaniany w drodze konkursu.
§ 5
 
1. W Domu Kultury, w miarę potrzeby, może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora.
2. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z wójtem.
 
§ 6
1. Organem doradczym
o charakterze społecznym może być rada programowa.
2. W skład rady programowej wchodzi po jednym przedstawicielu:
a) rady gminy,
b) wójta,
c) załogi Domu Kultury.
3. Wójt może uzupełnić skład rady programowej o przedstawicieli związków twórczych na ich wniosek.
4. Radę programową powołuje i odwołuje wójt.
5. Rada programowa po jej ukonstytuowaniu wybiera przewodniczącego oraz uchwala regulamin pracy w uzgodnieniu z wójtem.
6. Kadencja rady programowej trwa 4 lata.
7. Dyrektor przedkłada do zaopiniowania radzie programowej projekt wieloletniego programu działania Domu Kultury.
8. Wójt i dyrektor mogą zwrócić się do rady programowej o wydanie opinii o działalności Domu Kultury.
 
Rozdział IV
Sposób uzyskiwania środków finansowych
 
§ 7
Dom Kultury pokrywa koszty działalności w szczególności z:
1) dotacji z budżetu gminy,
2) środków finansowych otrzymanych lub pozyskiwanych od osób fizycznych, prawnych i innych źródeł,
3) wpływów z prowadzonej działalności.
 
Rozdział V
Zasady dokonywania zmian statutowych
 
§ 8
Zmian w statucie Domu Kultury dokonuje rada gminy na wniosek wójta lub dyrektora.
 
Rozdział VI
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna
 
§ 9
Dom Kultury może prowadzić działalność w szczególności w zakresie:
1)kultury fizycznej, sportu masowego i rekreacji,
2)utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
3) przeciwdziałania patologiom społecznym,
4) turystyki,
5) promocji gminy,
6) ochrony zabytków,
7) ochrony przyrody i środowiska.
Przewodniczący rady Gminy
Jacek Lisewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-23
Data publikacji:2016-09-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Gosia
Liczba odwiedzin:2302